Valhoma Hogg Dogg Collar - 4"

Valhoma Hogg Dogg Collar - 4"

ValhomaSize: 18" (Collar 4" x 18" Ballistic Nylon w/ Reflexite)